Song to sampleZhou Xuan - Burying Fallen Flowers (Zang Hua)