Song to sampleLiu Bo - Long Drum Dance of the Yao People (Yao Zu Chang Gu Wu Qu)