Skip navigation
Love In the Six Strings (Ai Zai Liu Xian Zhong) cover art
  • Release year
  • Genres
  • Key
  • Label
  • Region
  • License info
  • Keep digging