Song to sampleZhao Liangshan - Mourning Over Ying (Ai Ying)